DE US EN FR NL

32e vak forum voor explosiebeveiliging, ATEX en poedertransport

Begin februari 2014 vond deze bewezen theorie- en praktijklezing voor de eerste keer in onze nieuwe gebouwen plaats. Bijna 50 deelnemers gingen op de uitnodiging in om zich in twee sessies explosiebeveiliging-technisch op de nieuwste stand te brengen en de verbinding met poeder- en stortgoedtransport te maken.

1-643

Seminarleider en spreker Thomas Ramme (Volkmann) ging geroutineerd door het programma.

Het heeft ons veel plezier gedaan dat we dr. Martin Glor van SWISSI Process Safety weer als spreker met speciale explosiebeveiliging- en ATEX-expertise voor het 32e VOLKMANN vak-forum konden krijgen.

2-757

Het lukte dr. Martin Glor (SWISSI Process Safety) om op zeer duidelijke manier de ATEX-richtlijnen en de explosiebeveiliging te verduidelijken.

Wettelijke principes, explosie- en poedertransport

Op de eerste seminar dag werden eerst de ATEX-richtlijnen 95 en 137 (de wettelijke kadervoorwaarden zowel voor bouwers van apparaten en installaties alsook voor de exploitanten) behandeld. De invoering van het apparaat-beschermingsniveau EPL (Equipment Protection Level) volgens IEC 60079-14:2007 in de groepen Ga, Gb & Gc voor gassen (volgens zone 0, 1 & 2) en Da, Db & Dc voor stof (volgens zone 20, 21 & 22) werd als nieuw ervaren in het kader van de internationalisering

Principes bij explosies en het ontstaan ervan alsook de bijzonderheden bij hybride mengsels ronden de eerste seminar-dag af. Als voorproefje op de tweede seminar dag werden de eerste praktische proeven over de elektrostatica uitgevoerd.

3-692

Aan de hand van praktische proeven kunnen de processen op het gebied van de elektrostatica meer begrijpelijk en eenvoudiger worden onthouden en weergegeven worden.

In het eerste transport-technische gedeelte van de voordracht ging het aan het begin om het principe van het vacuümtransport en de afgrenzing en voordelen ervan t.o.v. mechanische transporteurs. De afzonderlijke constructiegroepen van een vacuümtransporteur werden nader beschouwd en er is gebleken dat onze multi-jector gasstraal vacuümpompen en de pneumatische besturingen een ontstekingsbron-vrije constructie van de vacuümtransporteur mogelijk maken. De karakterisering van stortgoederen samen met de verschillende transporttoestanden (vlieg-, streng- & proppentransport) leidde dan tot de talrijke praktische toepassingsvoorbeelden van onze vacuümtransporteurs. Gedurende de pauzes was er voldoende gelegenheid om de onderwerpen te verdiepen en verder inspirerend met elkaar te praten.

4-732

Christian Mittmann (Volkmann), rechts, in een goed gesprek met Stefan Stahlhut (Clouth Verffabriek), links.

5-746

Michael Jukjes (Vonk), links, in gesprek met spreker Thomas Ramme (Volkmann), rechts.

Vakkundig voor de eerste dag verzadigd, volgde als ontspanning een leerzame stadsrondleiding in de historische stadskern van Soest om daarna in de brouwerij Zwiebel de dag onder een aangename sfeer te beëindigen.

6-039

De rondgang door de oude stadskern van Soest zorgde na een inspannende seminar dag voor een welkome afwisseling.

Duurzaamheid, elektrostatica & Praktische omzetting

Op de tweede dag werd bij het voorbeeld een silo-bevoorrading getoond, hoe klein bij doelgerichte en langzame inzet van perslucht en het gebruik van meer-traps-ejector-principes het energieverbruik van onze pneumatische vacuümtransportinstallaties kan zijn. En dat zelfs bij een transportweg van 51 meters en 1.500 kg/h transportcapaciteit!

7-670

Adviseur Thomas Ramme (Volkmann) wijst erop dat bij een nauwkeurige beschouwing en juist ontwerp van de transportinstallatie geen verkwisting van energie voorkomt.

Explosiebeveiliging-technisch stond het „mysterieuze“vakgebied van de elektrostatica in het middelpunt. Oplaad-mechanismes, ladingsophopingen, de mogelijke afleiding ervan of ontlading en het ontstekingseffect ervan, leidden tot een basisschema van de elektrostatica. Naast de goed bekende en in de praktische proeven getoonde vonkontlading kon met een luide knal en sterk zichtbare vonk op een indrukwekkende manier een ontlading van een bundel glijstelen worden gedemonstreerd. Elektrische toestellen werden voor de veiligheid voorheen uit de omgeving verwijderd. Deze ook voor stof-ontbrandingsgevoelige ontladingssoort moet in pneumatische transportsystemen beslist worden voormeden en leidt direct tot de vaak besproken eisen aan de transportslangen. Dr. Glor hierover, senior expert, SWISSI Process Safety:

“Uitgebreide vacuüm-transportproeven en metingen bij de firma Volkmann hebben aangetoond dat de specifieke weerstand van het materiaal waarin de metalen spiraal van een transportslang is ingelegd, minder dan 109 Ohm moet zijn zodat ontstekingsgevoelige glijsteel-borstelontladingen kunnen worden uitgesloten. Meer details over deze onderzoeksresultaten zullen ook hun uitwerking vinden in de geplande nieuwe uitgave van de TRBS 2153.”

Verder is de erkenning dat borstelontladingen voor zuiver stof (zonder brandbare gassen) niet ontstekingsgevoelig is, inmiddels ook in de betreffende voorschriften zoals TRBS 2153 in aanmerking gekomen.
Als veiligheidsmaatregel staat zeker de aarding centraal maar er mag niet worden vergeten dat „good housekeeping“, een schone werking dus zonder stofafzettingen over een groot oppervlak, hoofdzakelijk tot voorkoming van secundaire explosies als gevolg van opwervelingen bijdraagt. Onze vacuümtransporteurs leveren hier een waardevolle bijdrage omdat deze niet alleen stof veilig kunnen transporteren, maar bijna automatisch -door het gebruikte vacuüm- voor een schone omgeving zorgen.

Zolang er geen brandbare gassen aanwezig zijn en de stoffen zelf niet ontbrandbaar zijn, kunnen onze standaard-vacuümtransporteurs voor alle soorten stof worden ingezet. Zelfs zodanige met lage minimale ontstekingsenergie. Dr. Glor hierover:

“Voor grote en complexe systemen moet bij stof met lage minimale ontstekingsenergie niet het „Voorkomen van werkzame ontstekingsbronnen“als enige veiligheidsmaatregel worden gebruikt. Volkmann Vacuümtransporteurs zijn echter compact, eenvoudig, klein (d Voorkoming van werkbare ontstekingsbronnen“ als werkbare veiligheidsmaatregel kan worden gebruikt.“

Omdat d.m.v. vacuümtransporteurs onder andere ook big-bags gevuld en geledigd kunnen worden, werden de speciale eisen aan deze en andere verpakkingsmiddelen, afhankelijk van de aanwezige zone en minimale ontstekingsenergie, nader beschouwd.

Als afsluiting van het voordracht deel werden de verzamelde wetenswaardigheden samengevat en met onze vacuümtransporteurs in verband gebracht. Voor de zuiver pneumatische standaard vacuümtransporteurs blijft van de 13 mogelijke ontstekingsbronnen alleen de „Elektrostatische oplading“ over. En deze treedt alleen op wanneer onze klant materialen met het toestel transporteert. Wij laten onze klant echter niet alleen met de beoordeling van deze ontstekingsbron en hebben al in 2002 beslist om toestellen en risicoanalyses van een genoemde plaats een keuring te laten ondergaan. Hiermee kan elke standaard vacuümtransporteur met een EG-keuringsbewijs voor constructiemodellen („ATEX-certificaat“) worden afgeleverd en maakt het gebruik in alle praktische stofexplosiezones mogelijk zonder dat een inert gas als verdere veiligheidsmaatregel nodig is.

Pas wanneer er brandbare gassen bij komen, wordt uit een standaard vacuümtransporteur een INEX-systeem en de lediging of transport vindt onder inerte omstandigheden plaats. Typische toepassing is de bevoorrading van roerketels of reactors waarin brandbare oplosmiddelen worden gezet of brandbare gassen aanwezig zijn. Alles is in een verder EG-keuringsbewijs voor constructiemodellen schriftelijk vastgelegd (ATEX- certificaat voor INEX). Omdat daar expliciet de toestemming voor bevoorrading van een zone 0 (cat. 1) wordt gegeven, ontstaan gedwongen de hoogste eisen aan de eigen veiligheid van de speciale INEX-besturing.

Er moet genoteerd worden dat een druk-vaste constructiewijze alleen geen veiligheidsmaatregel vormt omdat in de werking van een zodanige vacuümtransporteur steeds meer elementen worden geopend en een explosie ongehinderd verbreid of versneld kan worden. (detonatie) Hier moesten aanvullend alle aansluitingen met veel kosten explosiebeveiliging-technisch ontkoppeld worden. Daarom volgen wij bij Volkmann de boven beschreven weg van het „voorkomen van effectieve ontstekingsbronnen“, zodat de druk-vaste constructiewijze alleen economisch wordt gebruikt indien bij een bestaande overdruk in een tank moet worden gesluisd.

Voordat het seminar in het praktische gedeelte overging, werd nog de gelegenheid geboden om enkele voorbeelden voor de talrijke andere oplossingen voor de poeder-verwerking uit ons bedrijf voor te stellen. Opslagstations, zak-, vat- & big-bag-ledigingssystemen, zuigweegschalen & doseer-eenheden, kluitenbrekers, mobiele transporteurs en natuurlijk individueel geconstrueerde aanvoer- en transportsystemen leiden tot perfect afgestemde oplossingen uit één hand.

8-884

De oplossingen die in de voordrachten over poederverwerking zijn voorgesteld, konden ook in werkelijkheid worden aangepakt en in bedrijf worden genomen.

In het praktische deel werd aan het begin in ons technicum in kleine groepen duidelijk getoond welke opladingen in een tank ontstaan wanneer deze met stortmateriaal wordt gevuld en hierbij niet wordt geaard.

Op eenvoudige wijze werd met een luide knal gedemonstreerd dat bij het vrijkomen van deze energie in de vorm van een vonkontlading, een gas-/luchtmengsel eenvoudig kan worden aangestoken. Praktische tips over het gedrag bij aardingsfouten en de demonstratie van een stofexplosie zorgden voor grote opwinding en meer gesprekken.

10

Mocht in een bedrijf nog niet de noodzakelijkheid van een explosiebeveiliging gezien worden, dan wordt het aanbevolen om deze kleine demonstratie in de vorm van een kleine “vrije” stofexplosie serieus te nemen.

Naast de explosiebeveiliging-technische proeven konden in de demonstratie uitvoerig onze vacuümtransporteurs in actie worden getoond en elke groep had een deskundig adviseur.

11-1067

Karl-Otto Klein (Volkmann), rechts, legt de voordelen van het vacuümtransport uit.

Direct daarna vond de rondleiding door de fabricage plaats. Het was voor de deelnemers heel interessant om te zien hoe uit één stuk roestvrij stalen plaat een vacuümtransporteur of een opslagstation wordt en hoe hoog het fabricageniveau en flexibiliteit bij ons is.

12-825

Kai Schmedding en Christopher Krämer (beide Volkmann), links, tonen aan het einde van de rondgang door de productie een gereedgekomen, individuele oplossing voor de poederbehandeling.

Dat zelfs de meer-traps vacuüm-opwekkers bij ons in het bedrijf worden gemaakt, waren zich velen niet bewust. Het is steeds weer spannend om te beleven op welke nieuwe toepassingsideeën onze klanten komen indien ze de verschillende „Powder Handling“-producten in gebruik en fabricage zien. De deelnemers van het seminar vonden het ook interessant om bij de ontwikkelingsingenieurs op hun CAD-werkplekken bij het maken van 3D-modellen over de schouder te kijken.

Samenvatting

Alles bij elkaar een geslaagd evenement dat we graag willen herhalen. Benadrukt kan worden dat naast de eigenlijke programmaonderdelen voldoende tijd voor individuele vragen en gesprekken overbleef – ook onder de deelnemers. Het is ook plezierig dat één deelnemer dit keer al voor de vierde keer aanwezig was om explosiebeveiliging-technisch en transport-technisch echt up-to-date te blijven. De aan het begin van het seminar opgestelde gebruikelijke stelling „Steeds wanneer men niet weet waarom er een explosie plaatsgevonden heeft, was de oorzaak de elektrostatica“ kan zeker alleen door de deelnemers aan het seminar vanuit verschillend kanten worden bekeken. Na beantwoording van de laatste vragen in individuele gesprekken werd als afscheid uit explosie-technische visie een toekomst „zonder opmerkelijke voorvallen “ toegewenst.

Meningen van de deelnemers:

„Het seminar vond ik heel leuk. – (Inhoud, presentatie en organisatie). Ik heb enkele nieuwe en belangrijke dingen voor mijn dagelijks beroep kunnen meenemen. Ik wil mij ook hartelijk bedanken voor de goede begeleiding van de deelnemers door de collega’s bij de fa. Volkmann. Ik zal het seminar in de kring van collega’s aanbevelen.“
Ulrich J. Müller, hoofd technische afdeling, Clariant

„Het seminar vond ik heel leuk.“
Ralf Degener, dipl.-ing. M.Sc., Momentive Specialty Chemicals

„De deelname aan het vakforum heeft zeer verrijkt. Ik kan het seminar alleen maar verder aanbevelen. Zowel technisch alsook organisatorisch was het seminar super georganiseerd en de vaklezingen hebben helemaal aan mijn verwachtingen voldaan.“
Michael Deuerling, Process Design & Support, Basell Polyolefine

„Het seminar was interessant en zeer inhoudelijk. Meneer Ramme en meneer Dr. Glor hebben deskundig vermakelijk gepresenteerd.“
Ferdinand Schnitker, gedipl.-handelsm., Duitse Zaadveredeling

„Het seminar vond ik heel leuk.“ Alle stukjes pasten gewoon in elkaar. Ook de stadsrondleiding en het gemeenschappelijk avondeten waren een geslaagde afsluiting op de eerste seminardag.“
Knut Warnecke, centraal gebied Onderzoek en ontwikkeling, H.C. Starck

„Het seminar was heel verhelderend. Ook de mix tussen theorie en praktijk vond ik zeer plezierig.“
Christian Diller, ontwikkelingsingenieur, Concept Laser

„De voordrachten waren zeer interessant en de informatie een grote hulp voor het dagelijkse leven in het bedrijf.“
Robert Gaffke, Asset- & Procesmanager, BASF

Maak gebruik van onze terug bel service.

Categorie: Toepassingen / showcases
Toepassingsvoorbeelden
Transportmaterialen
VOLKMANN_getransporteerde_goederen